uefundusze-logo-podstrony
banner-uczestnicy

Projekt skierowany jest do 52 osób bezrobotnych (26 kobiet, 26 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, mieszkających w województwie lubelskim, rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem prowadzących działalność w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

  • kobiety,
  • osoby powyżej  50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niskowykwalifikowane,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać