uefundusze-logo-podstrony
banner-rekrutacja

Rekrutacja:

I etap:

Osoby spełniające kryteria formalne uczestnictwa w projekcie wypełniają Formularze rekrutacyjne. Ocenie na tym etapie podlegać będą cechy osobowe, poziom motywacji, koncepcja i gotowość realizacji przedsięwzięcia. Kryteria Rekrutacji gwarantują równość szans, w tym kobiet i mężczyzn.

II etap:

Rozmowa z doradcą zawodowym – analiza predyspozycji zakończona oceną pozytywną lub negatywną wraz z uzasadnieniem.

Wnioskodawca poinformuje uczestników projektu o wynikach oceny.

Osoby niezakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać z procedury odwoławczej, termin na złożenie odwołania wynosi 5 dni.

Po jej zakończeniu przedstawiona zostanie ostateczna lista rankingowa wraz z listą rezerwową. Wyniki zostaną zanonimizowane i upublicznione, a uczestnicy projektu zostaną poinformowani indywidualnie.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIZSZEGO FORMULARZA I KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „WYŚLIJ”

DANE KONTAKTOWE

PROSIMY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA

Czy jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy?
taknie

Czy chcesz utworzyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez 12 miesięcy?
taknie

Czy w ciągu ostatnich 12 miesiącach prowadziłeś/aś działalność gospodarczą?
taknie

Czy jesteś osobą kwalifikującą się do jednej z grup:
1. Kobieta?

taknie

2. Osobą o niskich kwalifikacjach (edukacja zakończona na poziomie liceum)?
taknie

3. Osobą powyżej 50 roku życia?
taknie

4. Osobą długotrwale bezrobotną (bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)?
taknie

5. Osobą niepełnosprawną?
taknie

6. Osobą odchodzącą z rolnictwa?
taknie

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać